Sintomas ng pagdating ng regla Adult chat rooms by state

Rated 4.49/5 based on 652 customer reviews

Ang pinakamahusay na paraan para malaman kung ikaw ay buntis ay ang pagbisita sa isang doktor.

Deskripsyon: Isang malalim na pag-aaral para sa mga kababaihang Muslim sa mga hatol ng Islam patungkol sa tatlong uri ng pagdurugo na kanilang nararanasan.Matinding pagkirot: Kung mayroon kang matinding pagkirot na hindi bumubuti kahit na matapos mong uminom ng ibuprofen, humingi ng medical na tulong.Ang ganitong klase ng matinding pagkirot ay maaaring mangangahulugan na mayroon kang kumplikasyon kaugnay sa iyong pagbubuntis.Ang buwanang dalaw o regla ay ang paglabas ng mga dugo at mga tisyu mula sa kaselanan ng babae na buwanang dumarating, hindi ito sanhi ng mga partikular na pangyayari tulad ng panganganak o pagkapunit ng hymen.Ang buwanang dalaw kadalasan ay isang beses sa isang buwan at tumatagal ng ilang araw.

Leave a Reply